lånetipsen.se

Vad är en ”Säkerhet” När man Lånar Pengar?

Banklån Bolån Ekonomi Privatlån

Termen ”säkerhet” är vanligt förekommande i lånsammanhang. Men vad betyder det egentligen?

Eftersom vissa låntagare inte betalar tillbaka sina lån måste låntagare sätta in tillgångar eller ge en garanti som ett vittnesbörd om försäkran om återbetalning för långivaren.

När lånegivaren, banken har en säkerhet kan dem enligt låneavtalet ha rätt att ta ägandet av tillgången i stället för återbetalningen av ditt lån, eller så kan dem ha rätt att insistera på att tillgången säljs för att återbetala det utestående lånet och räntan (och kanske andra obetalda resterande del av intäkterna tillbaka till låntagaren.

Denna tillgång eller garanti kallas kreditsäkerhet, eller bara säkerhet.

Säkerhet är något av värde som en låntagare ger en låntagare för att stödja dennes avsikt att återbetala. Detta fungerar som en garant till långivaren att, om låntagaren inte skulle ha möjlighet att betala tillbaka lånet så skulle långivaren fortfarande få sina pengar tillbaka.

När det gäller ett bolån är säkerheten den egendom som lånet används för att köpa.

Säkerhet defineras som ”en tillgång eller tillgångar som en långivare kan använda sig av om låntagaren inte betalar någon återbetalning av lån”.

Därför är säkerhet vad låntagaren ställer upp för att garantera återbetalning av lånet. Det kan innehålla materiella, immateriella tillgångar eller till och med en personlig garanti.

Personlig säkerhet

Med personlig säkerhet avses den garanti som låntagaren eller en tredje part ger i garanti för att pantsätta en materiell tillgång.

Eftersom lån mot personlig garanti är mycket riskabelt beviljar banker sällan ett lån mot sådan säkerhet såvida inte låntagaren har en speciell och lång relation med banken.

Karaktär, integritet, ekonomisk solvens och social status är viktiga faktorer som undersöks innan lånet sanktioneras mot personlig säkerhet.

Godtagbarhet

Tillgångar som accepteras som säkerhet måste vara acceptabla i lagens ögon. Varje tillgång som anses olaglig att äga kommer att sätta banken i svårigheter vid avyttringstillfället.

Dessutom kan banken få juridiska konsekvenser för innehav av olagliga föremål.

Säljbarhet

Säkerheten måste ha en klar marknad. Banken kan inte ta tillgången för att hålla den i sin besittning på obestämd tid utan för att kunna sälja den på marknaden och realisera lånebeloppet.

Följaktligen, oavsett hur värdefull tillgången är så är den kanske inte till nytta om den inte har en bred marknad.

Likviditet

Likviditet avser hur snabbt en tillgång kan konverteras till pengar eller andra tillgångar med liten eller ingen värdeförlust.

Helst bör en säkerhet vara likvid som gör det möjligt för banken att den ordentligt till ett känt pris om det skulle behövas.

Äganderätt

Innan banken accepterar en säkerhet måste bankägaren säkerställa äganderätten till din tillgång, vilket oftast är en fastighet. En tillgång som inte ägs av låntagaren kan göra det svårt att få tillbaka lånet.

Lämplighet

Värdet på säkerheten måste vara tillräckligt för att täcka hela lånebeloppet. Dessutom ska en rimlig marginal över lånet bibehållas.

Marginalen är skillnaden mellan marknadsvärdet på det erbjudna värdepapperet och det beviljade lånet.

Prisstabilitet

Priset på varor och varor som är livsnödvändiga är relativt stabilt under en kort period, men inte nödvändigtvis under en lång period.

Men stora variationer i priserna på olika varor sker på grund av förändringar i efterfrågan, mode och smak hos folket.

Bankirer är i allmänhet ovilliga att acceptera råvarorna vars priser är osäkra och fluktuerar för mycket och ofta.

Dokumentation

Bankiren bör se till att korrekta dokument som en pantbrev eller pantöverenskommelsen som innehåller alla villkor för hypotekslån eller pantet verkställs. Detta bör göras för att undvika alla framtida tvister.

En säkerhet eller tillgång som redan har belastats med ett tidigare lån från någon annan långivare bör undvikas som säkerhet.

För i så fall kommer bankiren att ha ett sekundärt krav på just den säkerheten.

Besittning

Enbart ägande av en tillgång utan dess innehav kan leda till oönskade omständigheter för bankiren.

Såvida inte egendomen betraktas som en säkerhet är låntagaren i besittning (även om denne är ägaren) bör denna egendom inte accepteras som säkerhet.

Om varor tas som säkerhet ska bankiren ta besittningen innan lånet går vidare.

Kvalitet

Om en vara har använts som säkerhet bör den vara av god kvalitet. En vara som är lättfördärvlig och kan försämras i kvalitet eller kvantitet med tiden bör inte accepteras som säkerhet.

Vilka typer av tillgångar används ofta som säkerhet?

Långivaren vill försäkra sig om att tillgången är minst lika värdefull som det utestående lånet, så att lånet kan återbetalas om låntagaren mislighåller.

Ofta används tillgången som låntagaren köper med lånet som säkerhet. Vissa tillgångar (nya fordon är ett mycket bra exempel) värderas dock omedelbart efter köpet. För dessa typer av köp kräver långivaren ofta att låntagaren gör en insättning som minskar lånebeloppet under värdet på värdepapperet.

Långivaren kommer sannolikt också att insistera på en oberoende värdering eller bekräftelse av värdet.

Ur långivarens synvinkel, desto lättare tillgången förvärvas och säljas, desto mindre riskabelt är det att låna ut mot den. Lager kan vara lätt att sälja (förutsatt att det inte är fördärvligt eller inaktuellt), eftersom tunga, fasta specialiserade maskiner kan vara svåra att skaffa från gäldenären och svåra att sälja vidare.

Säkerheten kan vara en immateriell tillgång, till exempel aktier i det utlånande företaget, eller rätten att få en skuld som någon annan har. Generellt är dessa svårare att värdera och därför riskabla att acceptera.

Vissa tillgångar kan redan ha använts som säkerhet. Till exempel, om en familjemedlem köper ett hus och du lånar denne pengar för insättningen, kommer långivaren att ha företrädesrätt över försäljningsintäkterna. Om låntagaren bryter ut är inteckningsgivaren inte skyldig att sälja fastigheten till marknadsvärde (den vill bara ha utestående lån, räntor och avgifter), så du kanske inte får tillbaka ditt lån. För en viss tillgång kan det finnas ett antal långivare som har företrädesrätt att återbetala före dig, så kontrollera vem som har en panträtt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *