Vad Är preferensaktier Och Hur Fungerar De?

Ekonomi

Du har säkert hört termen preferensaktier i ekonomisammanhang tidigare. Men vad betyder det egentligen? Det är precis vad vi ska gå igenom i denna artikel.

Med Wikipedias ord beskrivs preferensaktier som:

”en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Aktier utgivna med utdelningspreferens ger aktieägaren särskild rätt till utdelning före innehavare av stamaktier, ibland med ett bestämt belopp baserat på teckningskursen uppräknad med viss kalkylränta.”

Preferensaktier är en typ av aktier vars utdelningar ackumuleras om de inte betalas ut under ett år och måste betalas i framtiden innan någon utdelning betalas till vanliga aktieägare.

Om det under ett år inte finns tillräckligt med nettoinkomst för att betala ut någon utdelning, måste utdelningen på årets preferensaktier överföras och det ackumulerade saldot måste betalas i framtida år när nettoinkomsten är positiv och först då kan utdelning på stamaktier kan deklareras.

Om tidigare utdelningar har utelämnats av vissa skäl måste de betalas ut till de preferensaktieägarna snarare än till de gemensamma aktieägarna.

Preferensaktieägare får utdelning på prioritetsbasis beroende på nominellt värde. De betalas vanligtvis ut med kvartalsvis utdelning, men om företaget tar sig an finansiella problem kan det hända att föredragna aktieägare inte får sin utdelning. Vidare, när företaget blir stabilt igen, är det deras skyldighet att betala all utdelad utdelning till de kumulativa föredragna aktieägarna.
Föredragen aktieutdelningsavkastning beror på nominellt värde.

Det är företagets plikt att betala de föredragna aktieägarna innan de ens betalar ett öre till stamaktieinnehavare. Prioritering av preferensaktieägare är primär och absolut medan stamaktieägare får betalt efteråt. Oavsett vilken situation som föredras måste innehavare betalas först.

Mest föredragna aktier är kumulativa men preferensaktier har mest fast kvartalsinkomst. De behandlas som evighet och preferensaktieägarna har inte ens rösträtt. Styrelsen har inte mycket förtroendeförhållande med preferensaktieägare än de är med de gemensamma intressenterna. Avkastningstakten på preferensaktier beror på marknadsräntorna som råder när dessa aktier emitteras först. De handlas sedan på marknaden precis som stamaktier.

Preferensaktierna klassificeras av kreditvärderingsinstituten på marknaden som beslutar att titta på trovärdigheten för den avkastning som företaget kan betala till föredragna aktieägare. Om företaget likviderar är det deras ansvar att betala ut sin utdelning till alla intressenter först.

Preferensaktier ger även aktieägaren rätt till utdelning som kan ha missats tidigare. Utdelningar betalas av företag för att belöna aktieägarna. Företag kan betala reducerad utdelning eller till och med stoppa utdelning under en tid, och när den återupptas måste preferensaktieägare få all utdelning i efterskott. De har rätt till dessa innan innehavare av stamaktier kan få utdelning en gång till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *